โรงเรียนบ้านทุ่งดอน


หมู่ที่ 1 บ้านบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง
จังหวัดพังงา 82120
โทร. 076-484243

310852736_437670338469272_8858011780262162937_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พังงา

1082330175-20130921-210334

 นาย ผดุง ละเอียดศิลป์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดอน

ประวัติโรงเรียน


 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมสร้างสรรค์ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ